Директно покритие с биодентин в детска възраст

Д-р.Илияна Гьозова Д-р Илияна Гьозова

Когато говорим за ендодонтско лечение, в миналото знаехме, че трябва да девитализираме зъба и да отстраним коронковата и кореновата пулпа. В съвременната ендодонтия винаги когато има възможност се стремим да запазим виталитета на зъба. Това става с помощта на различни медикаменти и биоактивни цименти.
Калциевият хидроокис е конвенционален материaл, който намира приложение при тези клинични случаи. В контакт с жива пулпа, той подпомага отлагането на реперативен дентин, който я защитава. Правени са клинични опити и в 80% от случаите са с доказан ефект за директно покритие на пулпата при човешки зъби (3,7,10). Калциевият хидроокис стимулира диференциацията на одонтобластоподобни клетки и одонтобласти, а те формират мост в пулпата (1). Доказан е ефект и при фибробластите в пулпата – ниските концентрации на калциевият хидроксид води до тяхната стимулация (2). Едновременно с това има и доста недостатъци: лоша адхезия, повишена резорбция, трудно нанасяне и невъзможност за херметично запечатване (5,6). Разтвореният калциев хидрокис има високо pH=12,5 и предизвиква коликвационна некроза на повърхността на пулпата (5,7). Затова се търсят и предлагат по-съвременни материали – хидрофилни смоли, лазери, композити съчетани с биоактивни съставки и МТА.
Минерал триоксидният агрегат (МТА) е незаменим в съвременното ендодонтско лечение – коренови перфорации, резорбция, зъби с незавършено кореново развитие. Неговите недостатъци са: лоши манипулативни качества, преоцветяване на зъбните тъкани, висока цена.
От сравнително скоро на пазара е и биоактивният материал Biodentin (Septodont, France), който може да се използва както в коронковата част, така и в кореновата. Състои се от прах в капсули и течност. Прахът съдържа трикалциев и дикалциев силикат, и калциев карбонат. Рентгеноконтрасността му се осигурява от циркониевия диоксид. Течността е воден разтвор на калциев хлорид с добавен модифициран поликарбоксилат. Прахът и течността се смесват и се бърка 30” на амалгамобъркачка на 4200об./мин. Втвърдява се за 12 до 15 минути. От една страна той служи като заместител на дентина, но едновременно с това запазва и виталитетa на зъба. Биодентинът е биосъвместим, има дългосрочна непропускливост, антибактериални свойства, стабилен е, неразтворим, нерезорбируем, рентгеноконтрастен и не на последно място - лесно се работи с него.

Биодентинът има следните показания:
В коронката на зъба:
- постоянно дентинно възстановяване под композити
- временно възстановяване дентин-емайл
- възстановяване със сандвич техника
- възстановяване на цервикално радикуларен дефект
- пулпно капсулиране
- пулпотомия
В кореновия канал:
- възстановяване на коренови перфорации
- възстановяване на фуркационни перфорации
- възстановяване на вътрешни и външни резорбции
- апексификация
- ретроградно запълване
Може да бъде използван и за временно затваряне на кавитети и цервикални дефекти (11,14).
Производителите дават следните ограничения при употреба:
- възстановяване на големи загуби от зъбна субстанция, на места подлежащи на голямо натоварване
- естетични възстановявания в антериорната област
- лечение на зъби с необратими пулпити
Biodentin-ът може да се използва за защита на пулпната камера като подложка и едновременно с това и като временна обтурация (12). Заради това производителите препоръчват да се изпълни целия кавитет с цимента и в следващото посещение да се изпили излишъка, за да се оформи като подложка. Второто посещение е от 48 часа до 6 месеца по-късно.
Най-новите проучвания показват, че адхезията и механичното поведение на Biodentin са достатъчно надеждни за да се пристъпи към окончателно възстановяване след изтичане на 12 до 15 минути след смесването на течността и праха в едно и също посещение (10,13).
Целта на директното пулпно покритие е да запази виталитета на пулпата. Материалите, които се използват, трябва да предизвикат формирането на специфична зъбна тъкан, която да затвори пулпната рана. Това става като се стимулират клетките в самата пулпа (4). Клинично е доказано, че Biodentin има тази способност (14). Biodentin-ът проявява същите ефекти, както калциевият хидроокис защото освобождава калций и хидроксилни йони при контакт с течности на тялото или вода. Следователно, той е биосъвместим и не уврежда пулпните клетки in vivo или in vitro. Способен е да стимулира образуването на тритичен дентин.
Формирането на твърда зъбна тъкан е наблюдавано хистологично при директно и индиректно пулпно покритие с Biodentin (9,10,11). Той има някои предимства пред калциевия ходроокис:
- механически е по-здрав
- по-малко разтворим
- много добра адхезия (12)
При работа с Biodentin трябва да се имат предвид следните особености:
- разбъркване в алалгамобъркачка 30”
- нанася се не само в областта на комуникацията на пулпата, но се замества изцяло липсващия дентин в кавитета
- по време на втвърдяване, циментът не трябва да влиза в контакт с вода
- до окончателното втвърдяване не трябва да бъде обработван с ротационни инструменти
- нанасянето му трябва да става с малко налягане
- при окончателното възстановяване е препоръчително използването на самоецващи дентинови адхезиви

Цел
Да се представи клиничен случай за използването на Биодентина при директно покритие.

Клиничен случай:
Анамнеза- пациетнтка Ю. Г. на 10 г. от гр. Пловдив посети клиниката с оплаквания от болка при хранене от сладко и студено, бързо преминаващи след премахване на дразнителя, не съобщава за нощна болка.
Клиничен оглед - установи се голяма некавитирана лезия на зъб 46, разположена медио-оклузално.
Палпация - няма болка.
Перкусия - няма болка.
Параклинични изследвания:
- ТОД – прилагането на студено предизвика краткотрайна болка, която бързо отшумява след премахване на дразнителя. Прилагането на топло не предизвиква болка.
- ЕОД – 20 µА
- Рентгенография - направена бе рентгенография, на която ясно се видя кариозната лезия на зъб 46 по медио-оклузалната повърхност. Лезията достига до пулпното рогче (фиг. 1)

Фиг.1
В резултат на получените резултати от клиничните и параклинични изследвания бе поставена диагноза: асимптоматичен пулпит на зъб 46.
Бе избран биологичен метод на лечение - директно покритие. Предпочетохме метода да се изпълни в две посещения, съобразено с възрастта на пациентката и симптоматиката, а като средство – биодентин. Клиничният протокол включва:

Първо посещение
1. Поставяне на анестезия
2. Изолация с кофердам
3. Отстраняване на кариозната маса. Установи се комуникация с пулпата. Кървенето бе овладяно бързо за 6 минути и пулпната рана бе промита с 2% NaOCl (фиг. 2).

Комуникация с пулпата
4. Целият кавитет бе запълнен с биодентин – една капсула се отваря и към праха се добавя необходимото количество течност, затваря се и се разбърква в капсулобъркачка 30 секунди. За втвърдяването му са необходими 12 минути (фиг.3).

Биодентин в кавитета
Второ посещение - след 7 дни:
1. Анамнеза - пациентката съобщава за липса на болка
2. Оглед - нормална лигвица около зъба
3. Палпация – няма болка
4. Перкусия – няма болка
5. Параклинични изследвания
- ТОД - наличие на слаба чувствителност при аплициране на заскрежен тупфер.
- ЕОД - 24 µА
- рентгенография (фиг.4)

Контролна рентгенография с Биодентин
- изолация с кофердам
- отстраняване на излишното количество биодентин. Останалият цимент се оформя като подложка втори клас (фиг.5).

Подложка с Биодентин
- възстановяване с фотополимер (фиг.6)

Възстановяване с фотополимер
Контролен преглед за проследяване ефекта от лечението се проведе след 1 месец:
- анамнеза – пациентката съобщава за липса на болка
- оглед – нормална лигавица
- палпация и перкусия – няма болка
- параклинични изследвания
- ТОД - липсва чувствителност
- ЕОД – 20 µА
Предстои проследяване на зъб 46 за късния етап на всеки 3 месеца с изследване на ЕОД и направа на рентгенография за контрол на дентиновия мост.

Заключение
На този етап липсват подробни данни за използването на Биодентина в детска възраст, както и резултати от късния етап на проследяване.
Поставянето на правилна диагноза и спазването на точния клиничен протокол, дават възможност за използването на Биодентина като средство за директно покритие.
 


Статии